ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ07/01/2561 เวลา 15:25:07
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชา 01455101 ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค หมู่ 160
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ07/01/2561 เวลา 15:25:51
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 61 เวลา 12:30   ถึงวันที่   09 ม.ค. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชา 01453412 อ.รุ่งนภา อดิศรมงคล หมู่1 /160
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 12 ม.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   12 ม.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมภาควิชานิติศาสตร์
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ07/01/2561 เวลา 15:25:22
วันที่ใช้ห้อง 15 ม.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   15 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชา 01455101 ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค หมู่ 160
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-501+502

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 16 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453227
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ07/01/2561 เวลา 15:25:57
วันที่ใช้ห้อง 16 ม.ค. 61 เวลา 12:30   ถึงวันที่   16 ม.ค. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชา 01453412 อ.รุ่งนภา อดิศรมงคล หมู่1 /160
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

อนุมัติ07/01/2561 เวลา 14:59:05
วันที่ใช้ห้อง 18 ม.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   18 ม.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเสาวภา ณ นคร   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม สอบ 01475521
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ07/01/2561 เวลา 15:25:30
วันที่ใช้ห้อง 22 ม.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   22 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชา 01455101 ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค หมู่ 160
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-501

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 22 ม.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   22 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยาย วิชา 01453232
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-501+502

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 23 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453227
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 14 รายการ