ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ02/09/2563 เวลา 08:45:20
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง   สำหรับแผนก ภาควิชาประวัติศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมภาควิชาวาระพิเศษ
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

อนุมัติ02/09/2563 เวลา 08:45:30
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม ประชุมสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 1-501(ห้องประชุมทับทิมสยาม)

อนุมัติ25/08/2563 เวลา 14:34:31
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 63 เวลา 12:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เกษม พุฒซ้อน   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ16/07/2563 เวลา 14:58:11
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม 01453322
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-701(ห้องประชุมนิลยา)

อนุมัติ25/08/2563 เวลา 14:34:45
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวคุณัญญา อ่วมละออ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

อนุมัติ02/09/2563 เวลา 08:44:10
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   03 ก.ย. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกมลนิตย์ ลิมปรังษี   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมกรรมการวิจัยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-701(ห้องประชุมนิลยา)

อนุมัติ25/08/2563 เวลา 14:34:57
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 63 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชฎาพร เทาสิงห์   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

อนุมัติ30/08/2563 เวลา 14:42:05
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเสาวภา ณ นคร   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม การเรียนการสอน วิชา 01475511
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 4-901(ห้องประชุมนพเก้า)

อนุมัติ17/06/2563 เวลา 10:13:00
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายพิศิฏฐ์ พิชิตบวรศักดิ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม โครงการการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ16/07/2563 เวลา 14:58:25
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ย. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   08 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม 01453322
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 73 รายการ