ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 14:25:04
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 14:24:43
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ส.ค. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 14:25:14
วันที่ใช้ห้อง 09 ส.ค. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   09 ส.ค. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 14:24:54
วันที่ใช้ห้อง 14 ส.ค. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   14 ส.ค. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ09/08/2560 เวลา 15:20:53
วันที่ใช้ห้อง 15 ส.ค. 60 เวลา 14:00   ถึงวันที่   15 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุภาพร หรุ่นสกุล   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม สอนชดเชย
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 14:25:28
วันที่ใช้ห้อง 16 ส.ค. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   16 ส.ค. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-701

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 18 ส.ค. 60 เวลา 14:00   ถึงวันที่   18 ส.ค. 60 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวหันสนา สุดยิ่ง   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม ประชุมโครงการปริญญาโท จิตวิทยาชุมชน
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ04/08/2560 เวลา 19:32:44
วันที่ใช้ห้อง 19 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ส.ค. 60 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม จัดโครงการก้าวแรกนิสิตใหม่ ก้าวไปอย่างมั่นคง ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ16/08/2560 เวลา 18:46:52
วันที่ใช้ห้อง 20 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 ส.ค. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 20:08:21
วันที่ใช้ห้อง 21 ส.ค. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   21 ส.ค. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 15 รายการ