ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-601(ห้องประชุมพลอยมณี)

อนุมัติ07/12/2563 เวลา 13:10:31
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 64 เวลา 11:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 64 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชากฎหมายอาญา อาญาทั่วไป
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 4-901(ห้องประชุมนพเก้า)

อนุมัติ15/12/2563 เวลา 10:59:46
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 64 เวลา 16:30   ถึงวันที่   02 มี.ค. 64 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนันทิยา อาภานันท์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม โครงการเต้นซุมบ้าเพื่อสุขภาพ (Zumba Dance for Health)
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 03 มี.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 64 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศยามล เอกะกุลานันต์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม บรรยาย วิชา 01459491
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-601(ห้องประชุมพลอยมณี)

อนุมัติ14/12/2563 เวลา 14:08:37
วันที่ใช้ห้อง 03 มี.ค. 64 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 64 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม บรรยายรายวิชา 01451355
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ18/02/2564 เวลา 14:17:01
วันที่ใช้ห้อง 03 มี.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเสาวภา ณ นคร   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม สัมภาษณ์นักเขียน (ผู้ขอใช้ รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล)
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

อนุมัติ18/02/2564 เวลา 09:57:38
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายสุรพันธ์ แสนเลิศ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม VR360 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้เสมือนจริง
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-501(ห้องประชุมเพชรรัตน์)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 64 เวลา 07:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 64 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ใช้เป็นห้องรับประทานอาหารงานสถาปณาคณะ
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม ผศ.ดร.อรนันท์ กลันทปุระ
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-601(ห้องประชุมพลอยมณี)

อนุมัติ07/12/2563 เวลา 13:10:53
วันที่ใช้ห้อง 09 มี.ค. 64 เวลา 11:00   ถึงวันที่   09 มี.ค. 64 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชากฎหมายอาญา อาญาทั่วไป
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 4-901(ห้องประชุมนพเก้า)

อนุมัติ15/12/2563 เวลา 11:00:05
วันที่ใช้ห้อง 09 มี.ค. 64 เวลา 16:30   ถึงวันที่   09 มี.ค. 64 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนันทิยา อาภานันท์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม โครงการเต้นซุมบ้าเพื่อสุขภาพ (Zumba Dance for Health)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 23 รายการ