ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 20:10:10
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ07/09/2560 เวลา 20:07:45
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 60 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม ใช้สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการปกครอง
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ28/09/2560 เวลา 08:57:23
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 60 เวลา 16:30   ถึงวันที่   03 ต.ค. 60 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม ใช้สอนวิชา 01459391
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ28/09/2560 เวลา 08:56:43
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 ต.ค. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม ใช้สอนวิชา 01459391
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 20:10:19
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ12/09/2560 เวลา 07:06:29
วันที่ใช้ห้อง 05 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ต.ค. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.ธนารดี คำยา   สำหรับแผนก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วาระการประชุม การสอนในรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ( ๐๑๔๖๐๔๙๓ ) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ตลอดภาคการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ28/09/2560 เวลา 08:56:51
วันที่ใช้ห้อง 06 ต.ค. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   06 ต.ค. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม ใช้สอนวิชา 01459391
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ28/09/2560 เวลา 08:57:00
วันที่ใช้ห้อง 06 ต.ค. 60 เวลา 16:30   ถึงวันที่   06 ต.ค. 60 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม ใช้สอนวิชา 01459391
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ26/09/2560 เวลา 09:04:11
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

อนุมัติ05/10/2560 เวลา 14:34:51
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางปณิตชา กลิ่นหวล   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอบเจ้าหน้าที่
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 32 รายการ