ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

อนุมัติ12/05/2564 เวลา 14:35:07
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม สอบ IS
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

อนุมัติ17/05/2564 เวลา 12:15:06
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม สอบวิทยานิพนธ์
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-701(ห้องประชุมนิลยา)

อนุมัติ31/05/2564 เวลา 09:42:39
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เกษม พุฒซ้อน   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-701(ห้องประชุมนิลยา)

อนุมัติ02/06/2564 เวลา 09:33:32
วันที่ใช้ห้อง 02 มิ.ย. 64 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 64 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวมยุลดา ทาสุรินทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมระบบ Ranking
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ04/06/2564 เวลา 14:07:51
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอัญชนา ต่อมแสง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ตรวจรับพัสดุ งวดที่ 3 (งานปรับปรุง สนง.เลขาฯ)
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

อนุมัติ08/06/2564 เวลา 14:33:30
วันที่ใช้ห้อง 09 มิ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 มิ.ย. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอัญชนา ต่อมแสง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม งานวิชาการฯ
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 1-501(ห้องประชุมทับทิมสยาม)

อนุมัติ12/03/2564 เวลา 14:53:25
วันที่ใช้ห้อง 09 มิ.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   09 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเรณู ชาลีรินทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมวิชาการคณะสังคมศาสตร์
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501(ห้องประชุมพลอยไพลิน)

อนุมัติ12/03/2564 เวลา 14:54:01
วันที่ใช้ห้อง 09 มิ.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   09 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเรณู ชาลีรินทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ปะชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

อนุมัติ01/06/2564 เวลา 09:36:17
วันที่ใช้ห้อง 11 มิ.ย. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   11 มิ.ย. 64 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาววิศนี พ่วงประเสริฐ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมกรรมการวิชาการ
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 15 มิ.ย. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   15 มิ.ย. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เกษม พุฒซ้อน   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอบข้อเขียนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 22 รายการ