ปฏิทินการใช้ห้อง

กรกฎาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3
มีรายการจอง
 
4
5 6 7 8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
มีรายการจอง
 
11
12 13 14 15 16
มีรายการจอง
 
17
มีรายการจอง
 
18
มีรายการจอง
 
19 20 21 22 23 24 25
มีรายการจอง
 
26 27 28 29 30
มีรายการจอง
 
31  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

อนุมัติ27/05/2563 เวลา 10:51:01
วันที่ใช้ห้อง 29 มิ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมจัดทำแผน
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 1-501(ห้องประชุมทับทิมสยาม)

อนุมัติ15/06/2563 เวลา 14:17:04
วันที่ใช้ห้อง 30 มิ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501(ห้องประชุมพลอยไพลิน)

อนุมัติ15/06/2563 เวลา 14:17:18
วันที่ใช้ห้อง 30 มิ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

อนุมัติ17/06/2563 เวลา 15:03:22
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้    สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม สอบวพ
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ22/06/2563 เวลา 14:13:07
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางกัญญาณัฏฐ์ จุลาเกตุโพธิชัย   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม ประชุมกรรมการป.โทรัฐศาสตร์
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-701(ห้องประชุมนิลยา)

อนุมัติ26/06/2563 เวลา 15:46:16
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 63 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวมยุลดา ทาสุรินทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชฎาพร เทาสิงห์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมหลักสูตร
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-503(ห้องประชุมโกเมน)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์   สำหรับแผนก ภาควิชาประวัติศาสตร์
วาระการประชุม สัมภาษณ์ทุนคลาดแคลน และทุน TA โครงการเอเชียฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ22/06/2563 เวลา 14:14:02
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เกษม พุฒซ้อน   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

อนุมัติ26/06/2563 เวลา 09:13:11
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางอรพรรณ พิมพ์เมือง   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม ประชุมภาควิชาจิตวิทยา/ประชุมโครงการภาคพิเศษ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 25 รายการ