ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

อนุมัติ09/03/2563 เวลา 09:10:09
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม สอบวิทยานิพนธ์
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 4-901(ห้องประชุมนพเก้า)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม ใช้สอบปลายภาค วิชาเฉพาะบังคับ ภาควิชาจิตวิทยา
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอบวิชา 01453344
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501(ห้องประชุมพลอยไพลิน)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอบวิชา 01453232
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอบวิชา 01453232
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

อนุมัติ10/03/2563 เวลา 13:52:11
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 63 เวลา 17:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 63 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปวีณา หวังแก้ว   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม สอบ IS
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ25/12/2562 เวลา 19:17:47
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 63 เวลา 18:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 63 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นางสาวหันสนา สุดยิ่ง   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม การเรียนการสอนวิชาสถิติ
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

อนุมัติ09/03/2563 เวลา 11:42:10
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 เม.ย. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวมยุลดา ทาสุรินทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม พบทีมที่ปรึกษา EdPEx ครั้งที่่ 1
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501(ห้องประชุมพลอยไพลิน)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอบวิชา 01453226
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 1-501(ห้องประชุมทับทิมสยาม)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอบวิชา 01453226
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 46 รายการ