ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ23/07/2562 เวลา 14:45:11
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 62 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01406401
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-601(ห้องประชุมพลอยมณี)

อนุมัติ02/08/2562 เวลา 10:51:49
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ พัชชา   สำหรับแผนก ภาควิชาภูมิศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชา 01251102 หมู่ 145
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ28/09/2562 เวลา 13:52:28
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 62 เวลา 18:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 62 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นางสาวหันสนา สุดยิ่ง   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501(ห้องประชุมพลอยไพลิน)

อนุมัติ02/08/2562 เวลา 10:52:05
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ อ.ดร.ลดาวัลย์ฯ   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชาการเมืองอเมริกา
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ15/07/2562 เวลา 09:09:39
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 62 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง   สำหรับแผนก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วาระการประชุม ใช้สำหรับสอนรายวิชาปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (๐๑๔๖๐๔๙๓) ทุกวันพฤหัสบดี
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-601(ห้องประชุมพลอยมณี)

อนุมัติ27/09/2562 เวลา 13:47:05
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 62 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวโสภิญญา คงเพียรธรรม   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม บรรยายในรายวิชา 01460493
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ28/09/2562 เวลา 13:52:49
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 62 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ ธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอนชดเชย
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

อนุมัติ07/10/2562 เวลา 10:49:30
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวหันสนา สุดยิ่ง   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (นางสาวภณิตา และ นางสาวบุญสิตา)
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

อนุมัติ23/07/2562 เวลา 14:59:14
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพวงทิพย์ เกิดทรัพย์   สำหรับแผนก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วาระการประชุม บรรยาย
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ27/09/2562 เวลา 13:47:16
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   03 ต.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เกษม พุฒซ้อน   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยประสานงานโครงการปรัญญาตรี ภาคพิเศษ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 110 รายการ