ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ04/08/2561 เวลา 08:51:45
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวโสภิญญา คงเพียรธรรม   สำหรับแผนก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วาระการประชุม เพื่อใช้สอนในรายวิชา 01460399
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ04/08/2561 เวลา 08:52:08
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวโสภิญญา คงเพียรธรรม   สำหรับแผนก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วาระการประชุม เพื่อใช้สอนในรายวิชา 01460399
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ04/08/2561 เวลา 08:52:21
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ส.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวโสภิญญา คงเพียรธรรม   สำหรับแผนก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วาระการประชุม เพื่อใช้สอนในรายวิชา 01460399
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ04/08/2561 เวลา 08:52:40
วันที่ใช้ห้อง 04 ส.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ส.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม ลงทะเบียนนิสิตชั้นปีที่ 1
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ04/08/2561 เวลา 08:52:52
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   07 ส.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอน01453222
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ06/08/2561 เวลา 15:33:44
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   08 ส.ค. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา กฎหมายอาญา 2 01453231
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ04/08/2561 เวลา 08:53:04
วันที่ใช้ห้อง 14 ส.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   14 ส.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอน01453222
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ06/08/2561 เวลา 15:33:54
วันที่ใช้ห้อง 15 ส.ค. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   15 ส.ค. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา กฎหมายอาญา 2 01453231
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ17/08/2561 เวลา 10:41:10
วันที่ใช้ห้อง 20 ส.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   20 ส.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอนอาจารย์ทำ มคอ.3
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ04/08/2561 เวลา 08:53:20
วันที่ใช้ห้อง 21 ส.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   21 ส.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอน01453222
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 14 รายการ