ปฏิทินการใช้ห้อง

ธันวาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3 4
มีรายการจอง
 
5
วันพ่อ
6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
วันรัฐธรรมนูญ
11
มีรายการจอง
 
12 13 14 15
มีรายการจอง
 
16 17
มีรายการจอง
 
18 19 20 21 22
มีรายการจอง
 
23 24 25 26 27 28 29
30 31
วันสิ้นปี
         

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ29/08/2561 เวลา 19:47:30
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ รศ.ดร.สมเกียรติ์ วันทะนะ   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม ใช้สอนวิชาวิธีวิจัยทางสถิติ
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

อนุมัติ05/09/2561 เวลา 10:37:42
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายวัลลภ รัฐฉัตรานนท์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชาวิจัย
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ12/11/2561 เวลา 10:11:57
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปวีณา หวังแก้ว   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม ใช้การเรียนการสอน
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ04/08/2561 เวลา 08:55:25
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอน01453222
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ06/12/2561 เวลา 09:07:15
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 61 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอนวิชา01455432
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ03/12/2561 เวลา 07:12:58
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 61 เวลา 11:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอนวิชา 01459432
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

อนุมัติ06/12/2561 เวลา 13:26:49
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเสาวภา ณ นคร   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม 01475511 (สถิติประยุกต์ทางจิตวิทยา)
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ06/12/2561 เวลา 13:27:02
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 61 เวลา 18:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 61 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเสาวภา ณ นคร   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม 01475511 (สถิติประยุกต์ทางจิตวิทยา)
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ29/08/2561 เวลา 19:47:39
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ รศ.ดร.สมเกียรติ์ วันทะนะ   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม ใช้สอนวิชาวิธีวิจัยทางสถิติ
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

อนุมัติ05/09/2561 เวลา 10:40:32
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายวัลลภ รัฐฉัตรานนท์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชาวิจัย
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 17 รายการ