ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201

อนุมัติ10/03/2561 เวลา 13:27:34
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 เม.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ เสาวภา ณ นคร   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ป.โท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202

อนุมัติ10/03/2561 เวลา 13:27:46
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 เม.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ เสาวภา ณ นคร   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับ ป.โท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ)
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 2-102

อนุมัติ02/04/2561 เวลา 05:31:33
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 เม.ย. 61 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ ร.ต.ท.วุฒิไกร หิมะคุณ (นิสิต ป.โท)   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม สอบ IS (รัฐศาสตร์ฯ)
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ24/01/2561 เวลา 08:35:35
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม เรียนวิชา 01458491
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ09/02/2561 เวลา 11:13:40
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชา 01455101 ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค หมู่ 160
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ24/01/2561 เวลา 08:35:15
วันที่ใช้ห้อง 03 เม.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 61 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม เรียนวิชา 01458491
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ01/02/2561 เวลา 14:20:24
วันที่ใช้ห้อง 03 เม.ย. 61 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม เรียนรายวิชา 01451211เรียนรายวิชา 01451211
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

อนุมัติ08/03/2561 เวลา 15:40:49
วันที่ใช้ห้อง 03 เม.ย. 61 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกังสดาล เชาววัฒนกุล   สำหรับแผนก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วาระการประชุม สอนวิชาวิจัย ผศ.ดร. กังสดาล เชาววัฒนกุล
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ08/03/2561 เวลา 15:15:29
วันที่ใช้ห้อง 03 เม.ย. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชา 01453412 อ.รุ่งนภา อดิศรมงคล หมู่1 /160
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ24/01/2561 เวลา 08:32:45
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม สอนวิชา 01459491
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 71 รายการ