ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ13/11/2562 เวลา 10:44:40
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม ทวนสอบ ภาควิชาจิตวิทยา
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

อนุมัติ06/12/2562 เวลา 15:26:03
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวหันสนา สุดยิ่ง   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม ประชุมทวนสอบ ป.โท
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ06/12/2562 เวลา 15:26:23
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นายพงศ์ธีรัช กนกากร   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม กิจการนิสิต
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-501(ห้องประชุมเพชรรัตน์)

อนุมัติ13/11/2562 เวลา 10:45:14
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม ปฐมนิเทศฝึกงาน สาขาจิตวิทยาชุมชน
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ06/12/2562 เวลา 15:26:38
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เกษม พุฒซ้อน   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการเอเชีย)
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

อนุมัติ06/12/2562 เวลา 15:26:49
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอบวิทยานิพนธ์
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ25/11/2562 เวลา 12:04:29
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางอรพรรณ พิมพ์เมือง   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม ประชุมโครงการภาคพิเศษ
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-601(ห้องประชุมพลอยมณี)

อนุมัติ06/12/2562 เวลา 15:27:23
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม จัดโครงการค่ายภูมิศาสตร์ เกษตร เปิดบ้านหลักสูตรภูมิศาสตร์
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-501(ห้องประชุมเพชรรัตน์)

อนุมัติ13/11/2562 เวลา 10:45:28
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม สัมมนาป.โท รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501(ห้องประชุมพลอยไพลิน)

อนุมัติ06/12/2562 เวลา 15:27:05
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 62 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ นางสาวณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม รับประทาน สัมมนาป.โท รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 33 รายการ