สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
ยกเลิกREV6307004401 ต.ค. 63 (08:30)
31 ต.ค. 63 (16:30)
ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501(ห้องประชุมพลอยไพลิน)
ใช้เป็นห้องเรียนตลอดภาคการศึกษา
แสดง
ยกเลิกREV6307003901 ต.ค. 63 (08:30)
31 ต.ค. 63 (16:30)
ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-501(ห้องประชุมเพชรรัตน์)
ใช้เป็นห้องเรียน ฯ
แสดง
ยกเลิกREV6307003501 ต.ค. 63 (08:30)
31 ต.ค. 63 (16:30)
ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 4-901(ห้องประชุมนพเก้า)
ใช้เป็นห้องเรียน ฯ
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ