รายละเอียดห้องประชุม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 6 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 2-102

จำนวนที่นั่ง 12 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-503

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-603

จำนวนที่นั่ง 16 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 6 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201

จำนวนที่นั่ง 32 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-701

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 7 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-801

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501

จำนวนที่นั่ง 70 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 5 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 17 รายการ