รายละเอียดห้องประชุม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 6 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 2-102

จำนวนที่นั่ง 12 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-503(ห้องประชุมโกเมน)

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-603(ห้องประชุมมรกต)

จำนวนที่นั่ง 16 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 6 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

จำนวนที่นั่ง 32 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-701(ห้องประชุมนิลยา)

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 7 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-801(ห้องประชุมบุษราคัม)

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

แสดง

ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501(ห้องประชุมพลอยไพลิน)

จำนวนที่นั่ง 70 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 5 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 17 รายการ