ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316 ***

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 6 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602 ***

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 2-102

จำนวนที่นั่ง 12 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมAขนาดเล็ก 2-102 ***

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202 ***

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-503

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-503 ***

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-603

จำนวนที่นั่ง 16 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 6 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-603 ***

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201

จำนวนที่นั่ง 32 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201 ***

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-701

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 7 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-701 ***

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-801

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-801 ***

ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501

จำนวนที่นั่ง 70 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 5 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501 ***

ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-502

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 5 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-502 ***

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 1-501

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 1-501 ***

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

จำนวนที่นั่ง 120 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 4 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์) ***

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-501+502

จำนวนที่นั่ง 120 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 5 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-501+502 ***

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-501

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-501 ***

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-601

จำนวนที่นั่ง 128 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 6 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-601 ***

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 4-901

จำนวนที่นั่ง 800 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 4-901 ***