ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ16/09/2563 เวลา 15:03:06
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม สอนวิชา 01459391
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ16/09/2563 เวลา 15:03:24
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 63 เวลา 12:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม สอนวิชา 01459391
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ29/09/2563 เวลา 14:16:09
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม ประชุม
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ16/09/2563 เวลา 15:04:04
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 63 เวลา 16:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม สอนวิชา 01459391
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ16/09/2563 เวลา 15:04:24
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม สอนวิชา 01459391
รายละเอียด

อนุมัติ02/10/2563 เวลา 09:56:38
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชฎาพร เทาสิงห์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชา 01455491
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ02/10/2563 เวลา 09:56:49
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 63 เวลา 11:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชฎาพร เทาสิงห์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชา 01455491
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

อนุมัติ28/09/2563 เวลา 10:17:09
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

อนุมัติ28/09/2563 เวลา 10:17:21
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมพัฒนาระบบ
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 1-501(ห้องประชุมทับทิมสยาม)

อนุมัติ29/09/2563 เวลา 14:13:44
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายชดเชย กฎหมายอาญา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 81 รายการ