ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ16/08/2560 เวลา 18:46:27
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม ใช้ในการเรียนการสอนวิชา 01459476
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 20:09:09
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 20:09:17
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 20:09:29
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   11 ก.ย. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 20:09:37
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   13 ก.ย. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ12/09/2560 เวลา 07:05:42
วันที่ใช้ห้อง 14 ก.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ก.ย. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.ธนารดี คำยา   สำหรับแผนก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วาระการประชุม การสอนในรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ( ๐๑๔๖๐๔๙๓ ) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ตลอดภาคการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ04/09/2560 เวลา 19:27:48
วันที่ใช้ห้อง 17 ก.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   17 ก.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี   สำหรับแผนก ภาควิชาภูมิศาสตร์
วาระการประชุม ใช้ในการสอบวิชา 01451353
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 20:09:44
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   18 ก.ย. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 20:09:51
วันที่ใช้ห้อง 20 ก.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   20 ก.ย. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ07/09/2560 เวลา 07:56:56
วันที่ใช้ห้อง 20 ก.ย. 60 เวลา 18:00   ถึงวันที่   20 ก.ย. 60 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม ใช้สอนนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยโปรนแกรม spss
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 15 รายการ