ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ26/09/2560 เวลา 09:08:05
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ12/09/2560 เวลา 07:07:11
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ย. 60 เวลา 11:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 60 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม เพื่อใช้ในการสอนวิชาวิธีวิจัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รห้สวิชา ๐๑๔๕๕๔๙๑
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ12/09/2560 เวลา 07:07:03
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.ธนารดี คำยา   สำหรับแผนก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วาระการประชุม การสอนในรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ( ๐๑๔๖๐๔๙๓ ) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ตลอดภาคการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ12/09/2560 เวลา 07:07:21
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ย. 60 เวลา 11:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 60 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม เพื่อใช้ในการสอนวิชาวิธีวิจัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รห้สวิชา ๐๑๔๕๕๔๙๑
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

อนุมัติ01/11/2560 เวลา 20:25:11
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ย. 60 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม ทำการสอนวิชา 01475511
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ29/10/2560 เวลา 13:27:42
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ย. 60 เวลา 18:00   ถึงวันที่   03 พ.ย. 60 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเสาวภา ณ นคร   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม วิชา 01475591 (ใช้โปรแกรม spss)
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ29/09/2560 เวลา 20:27:23
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม ทำการเรียนการสอนวิชา 01459225 หมู่155
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ29/09/2560 เวลา 20:27:40
วันที่ใช้ห้อง 05 พ.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 พ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม ทำการเรียนการสอนวิชา 01459225 หมู่ 1
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ26/09/2560 เวลา 09:08:14
วันที่ใช้ห้อง 06 พ.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 พ.ย. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ26/09/2560 เวลา 09:08:21
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 พ.ย. 60 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453222
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 23 รายการ