ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ04/08/2561 เวลา 08:54:21
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอน01453222
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ06/08/2561 เวลา 15:34:46
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา กฎหมายอาญา 2 01453231
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-501

อนุมัติ29/08/2561 เวลา 19:46:10
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม อบรมการเขียนทางนิติศาสตร์
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ11/09/2561 เวลา 10:56:03
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม สอนวิชา 01459432
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ29/08/2561 เวลา 19:46:29
วันที่ใช้ห้อง 06 ต.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ รศ.ดร.สมเกียรติ์ วันทะนะ   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม ใช้สอนวิชาวิธีวิจัยทางสถิติ
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

อนุมัติ05/09/2561 เวลา 10:38:43
วันที่ใช้ห้อง 06 ต.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายวัลลภ รัฐฉัตรานนท์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชาวิจัย
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 61 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมโครงการนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ04/08/2561 เวลา 08:54:31
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอน01453222
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ08/10/2561 เวลา 19:51:13
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 61 เวลา 18:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 61 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นางสาวหันสนา สุดยิ่ง   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ11/09/2561 เวลา 10:56:12
วันที่ใช้ห้อง 10 ต.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม สอนวิชา 01459432
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 30 รายการ