ปฏิทินการใช้ห้อง

มกราคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1
วันปีใหม่
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
มีรายการจอง
 
16
วันครู
มีรายการจอง
 
17
มีรายการจอง
 
18 19
มีรายการจอง
 
20 21 22
มีรายการจอง
 
23
มีรายการจอง
 
24
มีรายการจอง
 
25 26
27 28 29
มีรายการจอง
 
30 31
มีรายการจอง
 
   

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ16/01/2562 เวลา 09:39:54
วันที่ใช้ห้อง 15 ม.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   15 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชานิติปรัชญา
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

อนุมัติ16/01/2562 เวลา 09:40:17
วันที่ใช้ห้อง 16 ม.ค. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   16 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอน วิชา 01454592
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ27/11/2561 เวลา 11:36:38
วันที่ใช้ห้อง 17 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   17 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ฝ่ายบริการวิชาการ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ใช้อบรมการใช้โปรแกรมSPSS ชั้นสูง
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ17/01/2562 เวลา 14:47:31
วันที่ใช้ห้อง 19 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   19 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม ใช้การเรียนการสอน
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ16/01/2562 เวลา 09:50:14
วันที่ใช้ห้อง 22 ม.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   22 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชานิติปรัชญา
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

อนุมัติ17/01/2562 เวลา 14:47:38
วันที่ใช้ห้อง 23 ม.ค. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   23 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอน วิชา 01454592
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ26/11/2561 เวลา 09:00:07
วันที่ใช้ห้อง 24 ม.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   24 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ฝ่ายบริการวิชาการ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม โครงกานอบรมการใช้งานโปรแกรม SPSS ชั้นสู๔ง
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ16/01/2562 เวลา 09:50:22
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชานิติปรัชญา
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ16/01/2562 เวลา 09:40:26
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล   สำหรับแผนก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วาระการประชุม ใช้เป็นห้องเรียนวิชาวิธีวิจัยฯ ของนิสิตปริญญาตรีทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14.00-17.00 น.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 9 รายการ