ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ24/01/2561 เวลา 08:31:14
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวโสภิญญา คงเพียรธรรม   สำหรับแผนก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วาระการประชุม เพื่อใช้สำหรับการสอนรายวิชา ๐๑๔๖๐๓๙๙ ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดภาคการศึกษา
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ07/01/2561 เวลา 15:25:37
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชา 01455101 ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค หมู่ 160
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ01/02/2561 เวลา 14:19:35
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 61 เวลา 11:00   ถึงวันที่   06 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม เรียนรายวิชา 01451211
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ07/01/2561 เวลา 15:26:10
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 61 เวลา 12:30   ถึงวันที่   06 ก.พ. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชา 01453412 อ.รุ่งนภา อดิศรมงคล หมู่1 /160
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ01/02/2561 เวลา 14:21:39
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม เรียนรายวิชา 01451211
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ24/01/2561 เวลา 08:27:58
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.พ. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   08 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง   สำหรับแผนก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วาระการประชุม เพื่อใช้สำหรับการสอนรายวิชา ๐๑๔๖๐๓๙๙ ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดภาคการศึกษา
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ09/02/2561 เวลา 10:45:30
วันที่ใช้ห้อง 10 ก.พ. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   10 ก.พ. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม การเรียนการสอน
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ07/01/2561 เวลา 15:25:44
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.พ. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   12 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชา 01455101 ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค หมู่ 160
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ01/02/2561 เวลา 14:19:50
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.พ. 61 เวลา 11:00   ถึงวันที่   13 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม เรียนรายวิชา 01451211
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ07/01/2561 เวลา 15:26:17
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.พ. 61 เวลา 12:30   ถึงวันที่   13 ก.พ. 61 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งนภา อดิศรมงคล   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม สอนวิชา 01453412 อ.รุ่งนภา อดิศรมงคล หมู่1 /160
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 29 รายการ